Strona Główna | Katalog Produktów | Promocje | Koszyk

Logowanie | Rejestracja

 

 Regulamin sklepu.

SK?ADANIE ZAMÓWIE?
1. Zamówienie mo?e z?o?y?, ka?da pe?noletnia osoba, która jest zameldowana na pobyt sta?y lub tymczasowy na terenie RP, lub firma posiadaj?ca siedzib? na terenie RP.
2. Wype?niaj?c formularz rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawid?owe wype?nienie formularza, podanie dok?adnego adresu i nr telefonu.
3. Sklep mo?e odmówi? realizacji zamówienia, je?li miedzy innymi dane klienta s? niepe?ne, nieprawid?owe, nie mo?na nawi?za? kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawid?owy.
4. Przedmiotem sprzeda?y s? wszystkie produkty przedstawione w sklepie. Ceny mog? w ka?dej chwili ulec zmianie, o czym klient zostanie niezw?ocznie poinformowany.
5. Oferta sklepu nie jest nasz? ofert? magazynow? - tzn. nie wszystkie produkty s? dost?pne od r?ki.
6. Nie realizujemy zamówie? z?o?onych wy??cznie za porednictwem telefonu czy SMS. Mo?liwe jest jednak przyj?cie zamówienia na podstawie e-maila z pe?nymi informacjami o produkcie i danymi zamawiaj?cego. W razie pyta? prosimy dzwoni? na nr tel./fax (058) 302 47 26.

Realizacja:
1. Po z?o?eniu zamówienia dostaniecie Pa?stwo automatycznie potwierdzenie e-mailem: o dotarciu Pa?stwa zamówienia, nast?pnie informacj? o wysy?ce towaru.
2. Nasz system jest w pe?ni automatyczny i nie wymaga dodatkowych maili czy telefonów z ustaleniami. Wszystkie informacje i opcje zamówie? mo?na wybra? ze sklepu, w tym celu prosimy o szczegó?owe czytanie opisów i zapoznanie si? z funkcjami sklepu, a u?atwi to Pa?stwu poruszanie si? po sklepie.
3. Wszelkie inne ustalenia i informacjie musz? by? sk?adane pisemnie poprzez e-mail lub telefonicznie (nr tel 058 302 47 26).

WYSY?KA
1. Na terenie Trójmiasta towar mo?na odebra? osobi?cie w siedzibie firmy: Gda?sk, ul. Lubuska 12
2. Dowóz na terenie kraju Poczt? Polsk? - cena 17,00 z?.
3. Wysy?ka firm? kuriersk? - 23,00 z?.

FORMY P?ATNO?CI
1. P?atno?? przy odbiorze towaru.
3. Przedp?ata gotówk? w siedzibie firmy.

GWARANCJA
1. Towar jest nowy i obj?ty gwarancj? producenta/dystrybutora i wynosi 12 miesi?cy.
2. Gwarancji nie podlegaj? uszkodzenia mechaniczne i wady powsta?e na skutek niew?a?ciwego u?ytkowania.

REKLAMACA I ZWROT TOWARU
1. Rezygnacj? z zamówienia, które nie zosta?o przyj?te prosimy zg?asza? na adres: Gda?sk, ul.Lubuska 12 lub telefonicznie - (058) 302 47 26, podaj?c nr zamówienia oraz swoje dane.
2. Je?eli po odebraniu przesy?ki oka?e si?, ?e zamówienie zosta?o b??dnie zrealizowane lub produkt ma wady fabryczne prosimy niezw?ocznie zg?asza? ten fakt na adres: Gda?sk, ul.Lubuska 12 lub telefonicznie - (058) 302 47 26, podaj?c nr zamówienia oraz swoje dane. Termin sk?adania takiej reklamacji to 7 dni od daty otrzymania przesy?ki.
3. Warunkiem przyj?cia reklamacji jest odes?anie towaru (na w?asny koszt) na adres sklepu: Gama, ul. Lubuska 12; 80-809 Gda?sk, za??czaj?c opis wady produktu oraz swoje dane i nr zamówienia.
4. Nie odpowiadamy za szkody powsta?e podczas transportu lub skutki zagini?cia przesy?ki.

?RODKI OSTRO?NO?CI
1. Ze wzgl?du na mo?liwo?? uszkodzenia produktów podczas transportu nale?y sprawdzi? paczk? - otworzy? - w obecno?ci kuriera lub na poczcie i w przypadku stwierdzenia szkody sporz?dzi? protokó? szkody. Proces reklamacyjny wobec firmy spedycyjnej/poczty mo?e by? rozpocz?ty tylko po dostarczeniu przez klienta protoko?u szkody, trwa od 1-3 miesi?cy i klient jest powiadamiany o uznaniu/nie uznaniu reklamacji przez e-mail.

CENY
1. Wszystkie ceny podane w sklepie s? cenami brutto - zawieraj? VAT.
2. Wszelkie zapytania prosimy kierowa? na mail: gdansk@godan.com.pl

INNE INFORMACJE
1. Je?eli chc? Pa?stwo otrzyma? faktur? VAT, prosimy w zamówieniu wpisa? dane firmy wraz z NIP-em oraz zaznaczy? to w uwagach podczas zamówienia.
2. Nie przyjmujemy zamówie? przez GG, Skype. Wymagan? form? jest wype?niony formularz na stronie internetowej, e-mail, tel/fax.
3. Zach?camy Pa?stwa do zapisania si? do subskrypcji, dzi?ki czemu otrzymacie najnowsze informacje Newslleter o promocjach i nowo?ciach na swój mail.
4. W sprawach nie uregulowanych powy?szym dokumentem stosuje si? odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

POSTANOWIENIA KO?COWE
Sklep Gama zastrzega sobie prawo do:
- zmiany cen oraz ilo?ci towarów w ofercie sklepu internetowego w ci?gu dnia,
- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
- przeprowadzania, zmian i odwo?ywania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
- realizacji du?ych zamówie? w osobnych partiach.
 
Licznik Odwiedzin: 4083669

Aktualna Data: 2023-03-28 22:20

Data Ostatniej Aktualizacji: 2019.11.22.

© GAMA sklep internetowy - balony, dekoracje weselne, stroje karnawa?owe, ozdoby ?lubne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.